Intervin sanctiuni dure pentru colectorii de deseuri, contribuabili la fondul pentru mediu.

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat

Începând cu data de 1 Martie 2022, intră în vigoare prevederi legislative, care impun sancțiuni dure însarcina operatorilor economici care au obligația declarării și plății la Administrația Fondului pentru Mediu a contribuției de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deţinătorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică (sumele se reţin la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor), conform art. 9 lit a)din OUG 196/2005, privind Fondul pentru Mediu.Astfel, conform OUG 130/2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la data de18.12.2021, se modifică Legea 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (denumită pe scurt “Legea”), în sensul că se introduce art. 61, care prevede că “reținerea și neplata, încasarea șineplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa Legii constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă”. Anexa Legii face trimitere la obligațiile prevăzute la art. 9 lit a) din OUG196/2005, privind Fondul pentru Mediu.Această contribuție se declară şi se plătește lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activități de achiziție de deșeuri, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea. Orice întârziere mai mare de 60 de zile privind plata lunară a acestor contribuții va determina antrenarea răspunderii declaranților, conform art. 61 din Legea 241/2005 menționat mai sus. Precizăm că, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 61, dacă în cursul urmăririi penale sau aljudecăţii, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şirecuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amenda.Având în vedere noile sancțiuni care vor intra în vigoare începând cu data de 01.03.2022, vă recomandăm să verificați cu atenție toate operațiunile privind achiziția deșeurilor și conformarea cu obligațiile de declarare și plată lunare a contribuției de 2% la Fondul pentru Mediu, conform art. 11alin. 1 din OUG 196/2005.În cazul în care întâmpinați dificultăți în a evalua impactul prevederilor normative mai sus menționate asupra activității Dumneavoastră, vă stăm la dispoziție pentru suport și consultanță.

Denisa Benga
Managing Partner
tel: 0723 765 882
E-mail: denisa.benga@legally-binding.ro

Denisa Benga – MANAGING PARTNER

0723 765 882

denisa.benga@legally-binding.ro

Dna. avocat Denisa Benga detine o expertiza vasta de mai bine de 12 ani in
domeniul specializat al gestionarii deșeurilor, un domeniu de nisa, care a
evoluat semnificativ in ultimii ani, odata cu extinderea si severizarea cadrului
normativ la nivel European, transpus in mare parte si la nivel national. Complexitatea domeniului protectiei mediului, cu precadere al celui privind gestionarea deseurilor (ambalaje, echipamante electrice si electronice, baterii, textile, depozite de deseuri, procese de colectare, reciclare si valorificare, implementareproceduri la nivel de autoritati publice locale) si permanenta inovare a companiilor pentru identificarea celor mai eficiente solutii care sa sprijine implementarea etapizata si ambitioasa aprincipiilor economiei circulare la nivel european determina implicit pentru acestea o permanenta expunere la riscuri sanctionatorii, in cadrul demersurilor strategice proprii de conformare cu obligatiilede mediu, din care decurg atat implicatii de natura contenciosului administrativ, cat si de natura fiscala- parte din obligatiile de mediu generand sanctiuni semnificative, supuse unui cadru de reglementare care urmeaza regimul juridic reglementat de Codul de procedura fiscala.
Dna Denisa Benga este recunoscuta in domeniul consultantei de mediu nu numai pentru solutiile „out of the box” oferite clientilor in situatii complexe, dar si pentru solutiile favorabile obtinute in litigiile administrative si fiscale cu autoritatile publice de mediu si fiscale, care au condus la modificarea practicii si legislatiei de mediu si fiscale si pentru activitatea sustinuta pe plan legislativ, privind demersuri de „lege ferenda” soldate cu succes, in sensul armonizarii cadrului legislativ national cu cel european in domeniul gestionarii deseurilor.

Similar Posts