Organizarea si desfasurarea inspectiilor garzii de mediu, norme tehnice aplicabile din 20 martie 2022

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat

În Monitorul Oficial nr. 260 din 17martie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului mediului nr. 586/2022, care înlocuiește Anexa la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului,publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 311 din 12 mai 2009, cu modificările ulterioare. Ordinul a intrat în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării, și anume în data de 20.03.2022

ORGANIZAREA ȘI
DESFĂȘURAREA INSPECȚIILOR
GĂRZII DE MEDIU
NORME TEHNICE APLICABILE
DIN 20 MARTIE 2022

LEGALLY BINDING

Anexa conține normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control și inspecție a Gărzii de Mediu, în domeniul protecţiei mediului (denumite pe scurt Norme). Garda de Mediu (GM) este organul de control abilitat să aplice politicile Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului.Normele se referă, printre altele, la modalitățile prin care poate avea loc o inspecție de mediu (control anunțat, inopiant, încrucișat) și, în funcție de tipul controlului, procedura de lucru a echipei de inspecție a GM. Investigațiile pot fi efectuate pe teren sau prin analiza înscrisurilor la sediul operatorului economic sau al GNM. Comisarii pot solicita operatorului economic ori persoanei vizate și/sau altor entități, în scris/poştă electronică/fax, informații și documente relevante investigației.Pregătirea inspecţiei este etapa obligatorie în activitatea de inspecţie, necesară pentru asigurarea eficienţei inspecţiei şi pentru atingerea scopului acesteia, care cuprinde elaborarea programului inspecţiei şi analiza informaţiilor deţinute despre obiectivul care urmează a fi inspectat.Dosarul de obiectiv cuprinde, în copie, următoarele documente (după caz): a)actele de inspecţie întocmite anterior; b)actele de reglementare emise pentru obiectivul controlat; c)procesele verbale de constatare şi sancţionare, după caz; d)buletine de analiză a calităţii factorilor de mediu, raportările către autoritatea de reglementare; e)rezultatele auditului de deșeuri, programul de prevenire și reducere a cantitaților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice fel de produs fabricat, măsurile care respectă un anumit design al produselor și măsurile de reducere a periculozității deșeurilor, lista deșeurilor, evidența gestiunii deșeurilor, registrul transportului de deșeuri, formularele de încărcare / descărcare deșeuri nepericuloase, formular pentru aprobarea transporturilor deșeurilor periculoase, formular de expediție/transport deșeuri periculoase, declararea substanțelor chimice la ITM, rapoartele de monitorizare a SMID-urilor, planul de închiriere și monitorizare postînchiriere a depozitelor de deșeuri, notificări import/export deșeuri, după caz; f)planul de încadrare în zonă (amplasarea obiectivului) şi planul de situaţie; g)alte documente relevante privind obiectivul.

Atenție! Documentele din dosarul de obiectiv se păstrează pentru o perioadă de minim
10 ani.

Anunţarea inspecţiei de mediu se va realiza în scris, în cazul controalelor anunţate, printr-o notificare al cărui model se aprobă prin procedură internă, semnată de conducătorul structurii teritoriale a GNM, ce va fi comunicată cu cel puţin 48 ore înainte de data şi ora programate pentru şedinţa de deschidere. Transmiterea notificării se face prin poştă, fax sau email.În cazul participării la acţiunile de control şi a altor autorităţi, colaborarea, schimbul de informaţii şi alte aspecte care ţin de participarea mai multor autorităţi se vor desfăşura potrivit competenţelor legale şi protocoalelor/parteneriatelor de colaborare. Normele impun și atribuții de monitorizare a conformării din partea entității juridice investigate/ controlate. Astfel, comisarul care a aplicat sancţiunea trebuie să se informeze cu privire la achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi în cazul în care, la nivelul comisariatului din care face parte, a fost înregistrată o plângere împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei întocmit. Dacă amenda nu a fost achitată în termenul legal şi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu a fost contestat la instanţele competente, comisarul va transmite procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. Termenul de transmitere a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei spre executare silită este de cel mult 45 zile de la data comunicării acestuia către contravenient.Comisarul va solicita, prin actul de control, persoanelor fizice şi juridice controlate să raporteze la termenul scadent măsurile impuse şi modul de realizare. Propunerile de notificare în vederea suspendării acordului de mediu sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, ca urmare a constatării nerespectării acestora, se vor transmite la autoritatea emitentă în termen de cel mult 15 zile de la constatarea faptei. În cazul oricărui tip de control, e de reținut că echipa de control răspunde solidar de modul de realizare al inspecţiilor şi de întocmire a documentelor de control. Normele mai prevăd că la nivel national se instituie Registrul naţional al obiectivelor controlate, ca bază de date gestionată şi reactualizată periodic de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, (denumit în continuare CG al GNM), pe baza registrelor judeţene ale obiectivelor controlate. Modelul şi conţinutul Registrului judeţean/naţional al obiectivelor controlate este prevăzut în anexa nr.1 la Norme. Normele conțin 10 anexe, fiecare dintre acestea reprezentând un model de formular utilizat în activitățile de control al Gărzii de Mediu. În cazul în care întâmpinați dificultăți în a evalua impactul prevederilor normative mai sus menționate asupra activității Dumneavoastră, vă stăm la dispoziție pentru suport și consultanță.Dna avocat Denisa Benga deține o expertiză vastă de mai bine de 12 ani în domeniul specializat al gestionării deșeurilor, un domeniu de nișă, care a evoluat semnificativ în ultimii ani, odată cu extinderea și severizarea cadrului normativ la nivel European, transpus în mare parte și la nivel național. Complexitatea domeniului protecției mediului, cu precădere al celui privind gestionarea deșeurilor (ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii, textile, depozite de deșeuri, procese de colectare, reciclare și valorificare, implementare proceduri la nivel de autorități publice locale) și permanenta inovare a companiilor pentru identificarea celor mai eficiente soluții care să sprijine implementarea etapizată și ambițioasă a principiilor economiei circulare la nivel european determină implicit pentru acestea o permanentă expunere la riscuri sancționatorii, în cadrul demersurilor strategice proprii de conformare cu obligațiile de mediu, din care decurg atât implicații de natura contenciosului administrativ, cât și de natură fiscală – parte din obligațiile de mediu generând sancțiuni semnificative, supuse unui cadru de reglementare care urmează regimul juridic reglementat de Codul de procedură fiscală. Dna Denisa Benga este recunoscută în domeniul consultanței de mediu nu numai pentru soluțiile „out of the box” oferite clienților în situații complexe, dar și pentru soluțiile favorabile obținute în litigiile administrative și fiscale cu autoritățile publice de mediu și fiscale, care au condus la modificarea practicii și legislației de mediu și fiscale și pentru activitatea susținută pe plan legislativ, privind demersuri de „lege ferendă” soldate cu succes, în sensul armonizării cadrului legislativ național cu cel european în domeniul gestionării deșeurilor.

Denisa Benga – MANAGING PARTNER

0723 765 882

denisa.benga@legally-binding.ro

Dna. avocat Denisa Benga detine o expertiza vasta de mai bine de 12 ani in
domeniul specializat al gestionarii deșeurilor, un domeniu de nisa, care a
evoluat semnificativ in ultimii ani, odata cu extinderea si severizarea cadrului
normativ la nivel European, transpus in mare parte si la nivel national. Complexitatea domeniului protectiei mediului, cu precadere al celui privind gestionarea deseurilor (ambalaje, echipamante electrice si electronice, baterii, textile, depozite de deseuri, procese de colectare, reciclare si valorificare, implementareproceduri la nivel de autoritati publice locale) si permanenta inovare a companiilor pentru identificarea celor mai eficiente solutii care sa sprijine implementarea etapizata si ambitioasa aprincipiilor economiei circulare la nivel european determina implicit pentru acestea o permanenta expunere la riscuri sanctionatorii, in cadrul demersurilor strategice proprii de conformare cu obligatiilede mediu, din care decurg atat implicatii de natura contenciosului administrativ, cat si de natura fiscala- parte din obligatiile de mediu generand sanctiuni semnificative, supuse unui cadru de reglementare care urmeaza regimul juridic reglementat de Codul de procedura fiscala.
Dna Denisa Benga este recunoscuta in domeniul consultantei de mediu nu numai pentru solutiile „out of the box” oferite clientilor in situatii complexe, dar si pentru solutiile favorabile obtinute in litigiile administrative si fiscale cu autoritatile publice de mediu si fiscale, care au condus la modificarea practicii si legislatiei de mediu si fiscale si pentru activitatea sustinuta pe plan legislativ, privind demersuri de „lege ferenda” soldate cu succes, in sensul armonizarii cadrului legislativ national cu cel european in domeniul gestionarii deseurilor.

Similar Posts